නුතන තාරුන්නේ ..!

________________________
තනිව ගමනක් යන්න බැරි 
ජිවිත ගමනට අත්වැලක් හොයන්ට 
දීප දේශ පියාඹන්න හදනවා හැම විට 
සිතිවිලි අත්තටු ගහමින් හැරිලා බැලුවොත් නිකමට 
රත්තරන් පාටින් බැබලෙන 
මතක වස්තු නොමැත අපිට 
තරුණ මෙසිත , ගත අපමණ තැවුල් පටින් හද බදිනුද 
කළු පැල්ලම් පිසලනු මිස 
අධිෂ්ටාන කර නිරතුරු 
ඉඳපන් ප්‍රාර්ථනාවක් කර නිරතුරු !


1 comments:

 
Top